Regulamin

§ 1 Informacje podstawowe

 1. Działamy jako spółka kapitałowa – Health Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. ul. Kapelanka 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000998566, NIP: 6762628243, REGON 523455840. Jesteśmy właścicielem i operatorem Aplikacji oraz serwisu. W dalszej części Regulaminu będziemy określać się również jako „Health Nation”.
 2. Działalność Health Nation polega na świadczeniu usług opisanych w punkcie VII (dalej zwanej jako „Usługa Płatna” lub „Usługi Płatne”) poprzez udostępnianie jej drogą elektroniczną.
 3. Usługi Bezpłatne i Usługi Płatne nazywane będą dalej łącznie jako „Usługi”.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Health Nation na rzecz Państwa – użytkowników (dalej zwanych jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”). Korzystając z Aplikacji, akceptują Państwo warunki korzystania przedstawione poniżej, zwane również „Regulaminem”, a także Politykę Prywatności.

§ 2 Definicje

W ramach niniejszego Regulaminu używamy określonych terminów (pisanych wielką literą), którym nadajemy konkretne i precyzyjne znaczenie. Część z nich wyjaśniliśmy już powyżej, ale posługiwać będziemy się też następującymi terminami:

 1. APLIKACJA to zewnętrzne oprogramowanie na urządzenie mobilne, oferowane w ramach platformy Google Play, App Store lub innym pozwalające na korzystanie z Usług
 2. Umowa to umowa o świadczenie Usług zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Health Nation a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
 3. Serwis to strona internetowa umieszczona pod adresem: healthnatio.co wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu których Health Nation świadczy Użytkownikom Usługi.
 4. Platformy – ilekroć w treści Regulaminu pojawia się wyraz „Platformy”, należy przez to zarówno rozumieć Aplikację jak i Serwis.
 5. DYSTRYBUTOR APLIKACJI – App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android)
 6. Usługi to wszelkie usługi (zarówno odpłatne albo nieodpłatne) świadczone drogą elektroniczną przez Health Nation na rzecz Użytkowników na mocy Umowy za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 7. Usługi Płatne to wszelkie odpłatne usługi świadczone przez Health Nation za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji.
 8. Usługi Bezpłatne – wszelkie nieodpłatne usługi świadczone przez Health Nation za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 9. KONTO to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Health Nation, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym w szczególności informacje o dostępnych Usługach i Abonamentach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Użytkownika stosownego formularza rejestracji w Serwisie lub Aplikacji.
 10. KONSUMENT – osoba fizyczna, o której mowa w art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz przedsiębiorca w rozumieniu art. 385(5) kodeksu cywilnego.
 11. MATERIAŁY to teksty, wypowiedzi, opinie, przepisy, zdjęcia, pliki audio lub wideo oraz inne treści umieszczane w Aplikacji przez Użytkownika.
 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI to dokument, w którym wyjaśniamy jakie dane osobowe Użytkowników gromadzimy i przetwarzamy na potrzeby komfortowej obsługi oraz na jakich zasadach dane te są przez nas przetwarzane i wykorzystywane. Ponadto dokument określa zasady zbierania i przetwarzania tzw. ciastek (cookies)
 13. REJESTRACJA to procedura zakładania Konta w Aplikacji lub Serwisie
 14. TREŚĆ CYFROWA to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. USŁUGA CYFROWA to usługa pozwalająca na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 16. USTAWA oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3 Działanie Aplikacji

 1. Health Nation świadczy Usługi za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu.
 2. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepów internetowych Dystrybutorów Aplikacji.
 3. Serwis dostępny jest w sieci pod adresem healthnation.co
 4. Z uwagi na to, że Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji od Dystrybutorów Aplikacji przyznana licencja jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Aplikacji na urządzeniu, które wykorzystuje systemy operacyjne Apple iOS lub Android, zgodnie z zasadami użytkowania określonymi także w warunkach korzystania u danego Dystrybutora Aplikacji.
 5. Dystrybutor Aplikacji nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług związanych z utrzymaniem i wsparciem w odniesieniu do Aplikacji.
 6. W przypadku jakiegokolwiek niespełnienia przez Aplikację obowiązującej gwarancji, Użytkownik może powiadomić odpowiedniego Dystrybutora Aplikacji, a Dystrybutor Aplikacji, zgodnie ze swoimi warunkami i polityką, może zwrócić cenę zakupu, jeśli takową w ogóle zapłacono za Aplikację. W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w stosunku do Aplikacji.
 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii) Użytkownik nie jest wymieniony na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami, sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutorzy Aplikacji są niezależnymi beneficjentami warunków zawartych w niniejszej licencji dotyczącej Aplikacji ujętej w Regulaminie oraz że każdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznane, że zaakceptował to prawo) egzekwować warunki zawarte w niniejszej licencji dotyczącej Aplikacji ujętej w Regulaminie wobec Użytkownika jako beneficjenta będącego stroną trzecią.
 9. Pobierając Aplikację od Dystrybutora Aplikacji Użytkownik potwierdza przeczytanie i zrozumienie następującej informacji dotyczącej Dystrybutora Aplikacji, która została określona w punkcie 10 poniżej oraz wyraża na nią zgodę.
 10. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Health Nation, a nie Dystrybutorem Aplikacji; Dystrybutor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za Usługę ani zawarte w niej treści, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Dystrybutor Aplikacji nie ma żadnego innego obowiązku gwarancyjnego w odniesieniu do Usługi.
 11. Dostęp do Platform jest otwarty dla każdego, kto ukończył 16 rok życia lub osiągnął wiek, w którym przysługuje mu ograniczona zdolność do czynności prawnych i uzyskał zgodę opiekuna na korzystanie z Usług, pod warunkiem, że przepisy szczegółowe państwa zamieszkania takiej osoby nie ograniczają lub nie wyłączają możliwości udostępniania Platform lub usług świadczonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takiej osobie.
 12. Korzystanie z Usługi Płatnej dostępne jest dla każdego, kto ukończył 16 rok życia i uzyskał zgodę opiekuna na korzystanie z Usług, pod warunkiem, że przepisy szczegółowe państwa zamieszkania takiej osoby nie ograniczają lub nie wyłączają możliwości udostępniania Aplikacji lub usług świadczonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takiej osobie.
 13. Dostęp do Aplikacji wymaga posiadania zainstalowanej i aktywnej Aplikacji, jak również możliwości połączenia się z siecią Internet (każdorazowe korzystanie z Usług wymaga bieżącego dostępu do sieci Internet), posiadania skrzynki pocztowej e-mail i aktywnego numeru telefonu komórkowego. W zakresie korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej, konieczne jest posiadanie urządzenia działającego w oparciu o system operacyjny Android albo IOS.
 14. Dostęp do Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet (każdorazowe korzystanie z Usług wymaga bieżącego dostępu do sieci Internet), oraz posiadania skrzynki pocztowej e-mail. Użytkownik powinien posiadać funkcjonalną i aktualna przeglądarkę internetową dla sprawnego działania Serwisu (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, itp.).
 15. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Usług Płatnych obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniamy również informację o najniższej cenie tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 16. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platform może wymagać zaakceptowania i spełnienia regulaminów innych usługodawców, którzy współpracują z Health Nation, a z których usług chce korzystać Użytkownik.
 17. W celu pełnego korzystania z Usług, w tym Usługi Płatnej, niezbędne jest założenie i utrzymanie Konta.

§ 4 Zakładanie Konta przez Użytkownika w Aplikacji

 1. Założenie Konta wymaga Rejestracji za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swój numer telefonu oraz hasło przesłane sms. Podany przez Użytkownika numer telefonu zostanie wykorzystany jako login, a hasło będzie zabezpieczało dostęp do Konta.
 2. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu w Aplikacji lub Serwisie, tzn. po podaniu loginu, będącego numerem telefonu wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta.
 3. Począwszy od pierwszego zalogowania w Aplikacji lub Serwisie, Użytkownik musi uzupełnić Konto o dane dotyczące jego osoby, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usług. Zobowiązujemy się chronić te dane ze szczególną starannością. Użytkownik może również w każdym momencie zablokować do nich dostęp poprzez usunięcie Konta. Zastrzegamy, że brak podania określonych informacji może skutkować niemożnością świadczenia przez Health Nation konkretnych Usług.
 4. Prosimy o nieudostępnianie osobom postronnym hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika. Wszystkie czynności dokonane poprzez Konto traktowane będą jako dokonywane przez właściciela tego Konta, dlatego jeśli istnieje podejrzenie, że hasło zabezpieczające dostęp do Konta zostało przejęte przez kogoś innego, prosimy niezwłocznie nas o tym poinformować.
 5. Korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta osobom trzecim jest zabronione.
 6. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Platform w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, naruszone zostały postanowienia Regulaminu, bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach możemy uzależnić dalsze korzystanie z Konta od dokonania zmiany hasła zabezpieczającego dostęp do tego Konta. W takiej sytuacji, po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto kontaktując się z nami pod adresem contact@healthnation.co

§ 5 Własność intelektualna/Licencja

 1. Wszelkie prawa do Platform, w tym do różnych jej funkcjonalności, w całości i we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Platformy, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz wszelkie wymagane w danej sytuacji prawa pochodne (licencje) przysługują Health Nation.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Health Nation udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie Usług Bezpłatnych i Usług Płatnych, o których mowa w rozdziale V i VI („Licencja”). Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Platformach dopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Platformach i przeznaczonych do tego celu.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji, w szczególności do dekompilacji i dezasemblacji oprogramowania funkcjonującego w ramach Aplikacji ani odtwarzania jego kodu źródłowego. Użytkownik nie posiada uprawnienia do dokonania dekompilacji lub dezasemblacji Aplikacji w celu korzystania z niej zgodnie przeznaczeniem bez wyraźnie udzielonej zgody Health Nation. Zdania poprzedzające nie wyłączają postanowień bezwzględnie obowiązujących w zakresie dekompilacji lub dezasemblacji.
 6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 7. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Platform lub warunków udzielonej Licencji, Health Nation będzie uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji lub Serwisu oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Health Nation do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.

§ 6 Zasady świadczenia Usług

 1. Usługami świadczonymi przez Health Nation na rzecz Klienta są:
  • Usługa Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Health Nation zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony
  • Usługa dostępu do aplikacji Health Nation – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług oraz umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Health Nation zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy i usługę drogą elektroniczną, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Health Nation cenę. Usługa polega w szczególności na:
   • dostępie do materiałów edukacyjnych (artykułów, grafik, nagrań audio i filmów)
   • śledzenie i oznaczaniu nawyków w kalendarzu
   • opracowaniu programu zdrowia w oparciu o przeprowadzony wywiad i analizę potrzeb
   • możliwości kontaktu z Asystentem Zdrowia za pomocą chatu w Aplikacji
   • konsultacji video / audio ze specjalistą
   • inny funkcjonalności i usług wprowadzonych przez Health Nation
 2. Korzystanie z Platform w zakresie Usług Bezpłatnych nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Health Nation. Koszty i szczegółowe zasady świadczenia Usług Płatnych opisane są w punkcie VII.
 3. Użytkownik może umieszczać w Platformach Materiały. Materiały powinny być dokładne, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
 4. Health Nation zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania Materiałów niezgodnych z niniejszym regulaminem, w szczególności gdy:
  1. ich treść jest sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami,
  2. w Materiałach znajdują się treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych platform internetowych,
  3. Materiały promują treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, m.in. przez implementowanie lub udostępnianie płatnych funkcji, które zachęcają głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści,
  4. zawierają groźby, próby nękania lub dokuczania (zwłaszcza w odniesieniu do osób nieletnich),
  5. ich głównym przeznaczeniem jest nękanie lub wyodrębnienie konkretnej osoby w celu znęcania się nad nią, zaatakowania jej lub ośmieszenia.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, że otrzymuje dostęp do Platform, a Health Nation przystępuje do świadczenia Usług Płatnych niezwłocznie.
 6. W zakresie Usług Płatnych, Health Nation świadczy je niezwłocznie, niemniej otrzymanie dostępu do wykupionych funkcjonalności wiąże się z niezbędnym czasem dla ich wygenerowania. Czas ten nie przekracza jednak 3 dni.
 7. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Usług w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W celu zrezygnowania z Usług Płatnych, Użytkownik obowiązany jest w pierwszej kolejności zrezygnować z danej subskrypcji lub abonamentu. Usunięcie Konta nie jest tożsame ze zrezygnowaniem z Usług Płatnych.

§ 7 Health Nation – Usługa Płatna

 1. W ramach Usługi Płatnej oferujemy funkcjonalności wskazane każdorazowo w ramach oferty przedstawianej Użytkownikowi przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Płatnej; oferta dodatkowych funkcjonalności może być poszerzana w trakcie świadczenia Usługi Płatnej bez dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej może być zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony. Informację o długościach i zakresie subskrypcji są dostępne w serwisie
 3. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej zawarta na czas nieoznaczony może być rozwiązana w dowolnym momencie z efektem na koniec okresu, który został już opłacony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej zawarta na czas oznaczony nie może być rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia w powyższym zakresie nie będzie skutkować obowiązkiem zwrotu uiszczonych przez niego płatności.
 5. Przepisy poprzedzające nie wyłączają ustawowego prawa do odstąpienia, które zostało uregulowane w pkt. XIII.
 6. Płatności za korzystanie z Usługi Płatnej można dokonać za pomocą aplikacji Google Play, App Store, Serwisu lub Aplikacji udostępnianych przez inne podmioty pośredniczące w zawarciu umowy o świadczenia Usługi Płatnej i realizację płatności.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej zawarta na czas oznaczony ulega automatycznemu przedłużeniu na analogiczny okres czasu, jeżeli Użytkownik nie złoży 24 godziny przed końcem okresu, na jaki została zawarta, oświadczenia o woli jej nieprzedłużania, z wyłączeniem jednorazowych zakupów. Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone za pośrednictwem strony trzeciej (tj. podmiotu udostepniającego platformę Google Play, AppStore lub inne), która pośredniczyła przy zawieraniu umowy o świadczenie Usługi Płatnej lub realizacji płatności.
 8. Jeżeli z przyczyn innych niż leżące wyłącznie po stronie Użytkownika zostanie rozwiązana lub wygaśnie Umowa o świadczenie Usługi Płatnej lub niemożliwe będzie jej dalsze wykonywanie, Użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi Płatnej, jaki został opłacony i pozostał do końca tej Umowy.
 9. Health Nation samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej, tj. podmiotu udostępniającego platformę Google Play, AppStore dokona zwrotu ceny maksymalnie w ciągu 14 dni od daty, kiedy taki obowiązek powstanie.
 10. Usługa Płatna stanowi Usługę Cyfrową i stosuje się do niej wszelkie postanowienia rozdziału 5b Ustawy.

§ 8 Usługi Nieodpłatne

 1. Health Nation zastrzega, iż korzystanie z części Usług świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego Konta.
 2. W stosunku do Usług Health Nation świadczonych bezpłatnie nie znajdą zastosowania przepisy Ustawy.

§ 9 Odpowiedzialność Health Nation

 1. Zarząd i personel Health Nation dokłada wszelkich starań, żeby świadczone Usługi odpowiadały w pełni indywidualnym potrzebom Użytkowników. W szczególności, udzielając informacji w ramach Usług, personel Health Nation opiera się na aktualnych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz innych organizacji, instytucji.
 2. Health Nation nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność Materiałów publikowanych przez Użytkowników. Health Nation nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych). Health Nation zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do Materiałów publikowanych w Platformach.
 3. Korzystanie z dostępnych w Platformach Usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z korzystaniem z usług Health Nation, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Health Nation nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 4. Należy mieć jednak na uwadze, że:
  1. Usługi nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. Personel Health Nation nie posiada bezpośredniego dostępu do wszystkich danych Użytkowników i nie ma możliwości weryfikacji podanych przez Użytkowników danych ani też pełnego rozpoznania stanu ich zdrowia,
  3. Nawet najlepiej rozpisany program może okazać się nieskuteczna w przypadku zaistnienia czynników osobistych (np. predyspozycje genetyczne, stany chorobowe) lub zewnętrznych (np. klimat, zanieczyszczenia, nadmierny stres).
 5. Z powyższych względów Health Nation nie jest w stanie zagwarantować 100% skuteczności działań podejmowanych przez Użytkowników, zastrzegamy również, że podejmowanie określonych czynności na podstawie informacji przekazanych w ramach Usług może wiązać się z obciążeniem dla zdrowia Użytkowników. W szczególności, w przypadku wystąpienia efektów niepożądanych, prosimy o zaprzestanie czynności podejmowanych na podstawie informacji przekazanych w ramach Usług, a w uzasadnionych przypadkach sugerujemy kontakt z lekarzem.
 6. Health Nation nie odpowiada wobec Użytkownika za przerwy w dostępie do Platform spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.

§ 10 Prywatność i poufność

 1. Korzystając z Usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podstawą przetwarzania jego danych osobowych jest realizacja zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Health Nation.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników naszej Aplikacji zawarte zostały w polityce prywatności

§ 11 Reklamacje

 1. Niniejszy Punkt Regulaminu ma wyłącznie zastosowanie do Usług Płatnych.
 2. W zakresie poniższego punktu Regulaminu „Usługi” są rozumiane wyłącznie poprzez usługi Health Nation stanowiące Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe w znaczeniu Ustawy.
 3. Health Nation odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, w razie braku zgodności Usług z Umową, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Usług Użytkownikowi. Domniemywa się, że brak zgodności Usług z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Użytkownik może zażądać doprowadzenia do zgodności z Umową. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, informacje dotyczące Usług i Zamówienia, opis i data powstania wady Usług oraz żądanie Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanych Usług.
 5. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Health Nation udostępnia Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Health Nation zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Health Nation uznało reklamację. Reklamacje należy składać:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Health Networks Sp. z o.o. ul. Kapelanka nr 12, 30-347 Kraków
  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail: contact@healthnation.co.
 7. Health Nation może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Health Nation. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Health Nation uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 8. Health Nation doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Health Nation został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Health Nation.
 9. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Health Nation może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 6 i 7 powyżej,
  2. Health Nation nie doprowadziło Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Health Nation próbowało doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 6 i 7 powyżej,
  5. z oświadczenia Health Nation lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika,
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.
 11. Health Nation dokonuje zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. Przepisu poprzedzającego nie stosuje się do płatności za pośrednictwem Dystrybutora Aplikacji w postaci Apple, ze względu na odrębny sposób zwrotów, który funkcjonuje u tego Dystrybutora. Health Nation dokłada wszelkiej staranności aby zapewnić Użytkownikom ich prawa, jednak nie może mieć bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tego sposobu płatności i zwrotów.
 12. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Usług dostarczonych na podstawie Umowy, Użytkownik może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Usług.
 14. Health Nation dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Health Nation może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, tylko jeżeli Umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Health Nation nie dokonuje zmian Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 16. Jeżeli zmiana, o której mowa w punkcie poprzedzającym, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Health Nation poinformuje Użytkownika o przysługującym mu prawie wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 17. Uprawnienie Użytkownika wynikające z punktu poprzedzającego nie znajdzie zastosowania, jeżeli Health Nation zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w stanie niezmienionym.

§ 12 Dostarczanie i uprawnienia Użytkowników związane z brakiem dostarczenia Treści lub Usług Cyfrowych

 1. Health Nation uznaje Usługi za dostarczone w przypadku:
  1. Treści cyfrowej, w chwili, gdy Użytkownik lub wybrane przez niego urządzenie, ma zapewniony do niej dostęp lub jej pobranie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Usługi cyfrowej w chwili, gdy Użytkownik lub wybrane przez niego urządzenie, uzyskał do niej dostęp.
 2. W zakresie poniższego punktu Regulaminu „Usługi” są rozumiane wyłącznie poprzez usługi Health Nation stanowiące Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe w znaczeniu Ustawy.
 3. Jeżeli Health Nation nie dostarczyło Usługi (w całości lub w części) Użytkownik po uprzednim wezwaniu Health Nation do dostarczenia ma prawo do odstąpienia. Jeżeli Health Nation nie dostarczy przedmiotowych Usług niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy.
 4. Użytkownik ma również prawo do odstąpienia bez uprzedniego wezwania do ich dostarczenia, jeżeli:
  1. z oświadczenia Health Nation wynika, że dana Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa nie zostanie dostarczona lub
  2. z okoliczności zawarcia umowy o Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe wyraźnie wynika, że termin dostarczenia tych usług miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Health Nation nie dostarczył ich w tym terminie.
 5. Przepisów niniejszego Punktu Regulaminu nie stosuje się, jeżeli przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§ 13 Odstąpienie

 1. Użytkownik w zakresie wszelkich Usług płatnych ma zapewnione prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 poniżej.
 2. Skorzystanie z powyższego uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Użytkownika we wskazanym terminie oświadczeni o odstąpieniu od Umowy:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Health Networks Sp. z o.o. ul. Kapelanka nr 12, 30-347 Kraków
  2. w przypadku poczty elektronicznej – korespondencyjnie na adres contact@healthnation.co
 3. Uprawnienie wynikające z ustępu 1 przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącymi Konsumentami bądź Przedsiębiorcom na prawach konsumenta.
 4. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Użytkownik w celu otrzymania Usług Płatnych będących Treściami Cyfrowymi, przed upływem ustawowego terminu 14 dni dla odstąpienia, obowiązany jest wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia w tym zakresie ze strony Health Nation, przed upływem wyżej wymienionego okresu. Wyrażenie zgody w tym zakresie wiąże się z utratą prawa do odstąpienia przez Użytkownika.
 5. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży – jako umowy zawartej na odległość – określają przepisy Ustawy

§ 14 Nadzór nad zamieszczeniem Materiałów

 1. Health Nation posiada uprawnienia do kontrolowania Materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Platformach. Materiały te kontrolujemy pod kątem zgodności z Regulaminem, przepisami prawa oraz z zgodności ze stanem faktycznym. Wynikiem kontroli treści może być jej usunięcie z Platform. W przypadku spostrzeżenia treści niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa, prosimy o informację.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do umieszczania w Platformach jedynie Materiałów co do których posiadają uprawnienia do ich wykorzystania wynikające z: (i) przysługujących im praw autorskich; lub (ii) licencji uprawniającej do wykorzystania takich Materiałów w zakresie wymaganym postanowieniami niniejszego punktu. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że umieszczenie w Platformach Materiałów naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym zarówno majątkowe i osobiste, stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i będzie prowadziło, w razie wykrycia takiego naruszenia, do usunięcia tych Materiałów z Platform przez Health Nation. Jednocześnie Health Nation informuje, iż w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności po otrzymaniu zobowiązania właściwego organu, dane osobowe Użytkowników naruszających prawa osób trzecich mogą zostać udostępnione osobie, której prawa zostały naruszone.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane przez siebie w Platformach.
 4. Umieszczając w Platformie jakiekolwiek Treści objęte ochroną prawami autorskimi, Użytkownik udziela Health Nation nieodpłatnej zbywalnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie i obejmującej prawo do udzielenia sublicencji, licencji do wykorzystania Materiałów na wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie akceptacji Regulaminu, w tym na następujących polach eksploatacji:
  1. korzystania z Materiałów,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów na serwerach i w strukturach informatycznych Health Nation w nieograniczonej ilości egzemplarzy, kopii zapasowych wszelkimi technikami cyfrowymi;
  3. sporządzania kopii Materiałów, wprowadzania zmian w Materiałach, najmu, użyczenia;
  4. dystrybucja i udostępnianie Materiałów osobom trzecim na ich żądanie, w dowolnej utrwalonej cyfrowo formie;
  5. uruchamianie i udostępnianie publiczne Materiałów za pośrednictwem sieci Internet jak również za pośrednictwem sieci lokalnych w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. łączenie i udostępnienie Materiałów z innymi Materiałami umieszczanymi przez innych Użytkowników na potrzeby dokonywania analiz, zestawień, prezentacji;
  7. korzystanie z i modyfikowanie (w tym tłumaczenie na inne języki) Materiałów w celach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platform oraz prawidłowego wyświetlania Materiałów w Platformach na każdym urządzeniu i w każdym systemie operacyjnym na którym Platforma jest dostępna;
  8. wprowadzanie Materiałów do obrotu.
 5. Użytkownik uprawnia Health Nation do udzielania sublicencji. Użytkownik zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Materiałów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Health Nation, jego następców prawnych i licencjobiorców.
 6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć licencję udzielaną Health Nation zgodnie z pkt 4 powyżej, jednakże likwidacja konta w Platformach nie będzie równoznaczna z takim wypowiedzeniem.

§ 15 Zmiany Regulaminu

 1. Health Nation zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana staje się skuteczna od momentu opublikowania w Aplikacji zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik posiadający Konto będzie informowany o każdej zmienionej treści Regulaminu. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody Użytkownik powinien usunąć Konto.

§ 16 Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory dotyczące lub wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług zostaną rozstrzygnięte przez sąd wedle właściwości zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl/, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu nie wymaga uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zostanie jednak niezwłocznie poinformowany o przeniesieniu.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2022 r.

Załącznik – Przykładowy Formularz Odstąpienia

Miejscowość, data

Pełna nazwa przedsiębiorcy
Adres siedziby przedsiębiorcy

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy
zawartej w dniu …………………….na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny.
Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.
Proszę o zwrot ceny towaru/usługi na konto……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.

………………………
Podpis konsumenta